Privacy statement

background pattern

Het is ons een genoegen je te mogen verwelkomen op de site van Trademart en wij danken je voor de belangstelling die je toont in onze onderneming en in onze producten. Wij houden eraan de bescherming van jouw persoonsgegevens te verzekeren en je een maximum aan comfort te bieden bij jouw bezoek aan onze site. Vanuit onze zorg voor de bescherming van jouw privé-leven, stellen wij alles in het werk om de vertrouwelijkheid van jouw persoonsgegevens te beschermen bij iedere stap in de behandeling ervan. 

Met deze "Privacy Policy" wordt de verwerking van jouw persoonsgegevens meegedeeld door volgende verwerkingsverantwoordelijke: Trademart Brussels BVBA, met zetel te Atomiumsquare 1, 1020 Brussel en ingeschreven in de K.B.O. onder nummer BTW BE0413.030.255. In deze privacy policy wordt de essentiële informatie meegegeven waarmee jouw persoonsgegevens worden verwerkt. 

Door het vertrekken van jouw persoonsgegevens op de website en door het op deze website vermelde emailadressen verschaffen van persoonsgegevens, verklaar je kennis genomen van deze Privacy Policy en ga je er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf. 


Artikel 1 - Algemeen

Trademart stelt alles in het werk om ook de Europese Verodening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de Bescherming van Persoonsgegevens (Algemene Verordening Gegevensbescherming of beter gekend als GDPR) na te leven. 

Artikel 2 - Persoonsgegevens

2.1 Persoonsgegevens die je ons meedeelt: 

Categorie 1: zonder registratie: jouw IP-adres

- Categorie 2: bij registratie op nieuwsbrief: jouw e-mailadres, nieuwsbriefkeuzes;

- Categorie 3: via cookies: tracking van gebruik van de website;

- Categorie 4: contactgegevens bij een contactaanvraag of het aanvragen van een jaarkaart

2.2 Trademart kan gegevens van jouw (persoonsgegevens) op verschillende manieren vergaren: 

  • door gebruik van cookies (zie onderstaand)

  • tijdens een registratie voor de nieuwsbrief, contactaanvraag, gebruik van de website of de bestelling van een product of service van Trademart; 

2.3 De website maakt ook gebruik van cookies die een aantal persoonsgegevens verzamelen. Voor de bepalingen omtrent het gebruik van cookies, zie artikel 9. 

Artikel 3 - Doeleinden van de verwerking

3.1 Algemene doeleinden: 

Trademart zal de bij jouw vergaarde Persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken: 

Categorie 1: het verzorgen en verbeteren van deze website en het opnemen van Persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de indentiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van Trademart om haar website en dienstverlening voortdurend te verbeteren; 

- Categorie 2: het jouw toezenden van direct marketing, nieuwsbrieven,... met als rechtsgrond jouw expliciete, voorafgaande toestemming. Deze toestemming kan steeds ingetrokken worden. 

- Categorie 3: het verbeteren van de gebruikservaring met als rechtsgrond jouw expliciete, voorafgaande toestemming; 

Categorie 4: de uitvoering en facturatie van door jouw aangevraagde diensten, met als rechtsgrond het verstrekken van een dienst die door jouw gevraagd werd. 


Je bent niet verplicht om jouw persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diesten onmogelijk wordt wanneer de verwerking wordt geweigerd. 


3.2 Direct marketing: 

Indien je reeds bent opgenomen in onze verzendlijst voor het ontvangen van marketingmateriaal in papieren en/of elektronische vorm, kan Trademart jouw gegevens gebruiken voor het verzenden van marketing en ander materiaal met betrekking tot de verschillende diensten of het inzetten van remarketing. 


Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken. Deze uitschrijflink wordt op elke verstuurde email vanuit direct marketing oogpunt meegegeven. 

Trademart zal jouw Persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren of commercieel ter beschikking stellen aan derden, tenzij met jouw voorafgaande toestemming. 


3.3 Waar wij gegevens verwerken

1. Wijzelf en onze externe verwerkers zullen uw identificeerbare persoonsgegevens alleen in de EER (Europese Economische Ruimte) verwerken. 

2. Wij kunnen jouw geanomiseerde en/of geaggregeerde gegevens overdragen aan organisaties buiten de EER. Indien een dergelijke overdracht plaatsvindt, zullen wij ervoor zorgen dat er passende waarborgen zijn om de veiligheid en integriteit van uw persoonlijke gegevens te garanderen, en dat alle rechten met betrekking tot persoonsgegevens gegarandeerd worden die je zou kunnen genieten onder toepasselijk dwingend recht. 

3. Als er een overdracht van uw persoonsgegevens en/of geanonimiseerde en/of geaggregeerde gegevens plaatsvindt, wordt het volgede wettelijke beschermingsmechanisme ingevoerd: 


Welke? Google
Land buiten EER? USA 
Wettelijke doorgeefmechanisme? US - EU Privacy Shield

Welke? Facebook
Land buiten EER? USA
Wettelijke doorgeefmechanisme? US - EU Privacy Shield

Artikel 4 - Toegang door derden

4.1 Teneinde jouw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot jouw persoonsgegevens aan eventuele werknemers. 

4.2 Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacy Policy. 

Artikel 5 - Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de (eventuele contractuele) relatie tussen Trademart en jouw. 

Artikel 6 - Jouw rechten 

Volgende rechten ten opzichten van de eigen persoonsgegevens zijn steeds uitoefenbaar op eenvoudig verzoek. 

6.1 Recht van toegang en inzage: 

Je hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van jouw persoonsgegevens. 


6.2 Recht van verbetering, verwijdering en beperking: 

Je bent vrij om jouw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan Trademart. Daarnaast heb je steeds het recht om ons te verzoeken jouw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. 

6.3 Recht van verzet: 

Je beschikt steeds over een recht van verzet tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen of voor doeleinde van direct marketing. 

6.4 Recht van overdraagbaarheid: 

Je beschikt over het recht om jouw persoonsgegevens in een gestructureerd formaat te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen. 

6.5 Recht van intrekking van de toestemming:

Wanneer de verwerking gebasseerd is op jouw voorafgaande toestemming, beschik je natuurlijk over het recht om die toestemming in te trekken. 

6.6 Uitoefening van jouw rechten: 

Je kan je rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar dpo@trademart.be als per post op het vestigingsadres. Hierbij kan een extra identificatie gevraagd worden ter legitimitatie. 

6.7 Automatische beslissingen en profilering: 

Tijdens de verwerking van jouw persoonsgegevens worden er geen profilingsmethodes gebruikt met nadelige automatische impact op de ontvangen diensten. 

6.8 Recht klaar om klacht in te dienen: 

Je beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, e-mail: commission@privacycommission.be.

Artikel 7 - Veiligheid en vertrouwelijkheid

7.1 Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens. 

7.2 In geen geval kan Trademart aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens. 

7.3 Je dient ten allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven. Je bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de website van jouw computer, IP-adres en van jouw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan. 

Artikel 8 - Links naar andere websites

8.1 Trademart is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar gelinkt wordt vanop Trademart door de beheerder of bezoekers. De bezoeker is er zich van bewust dat de privacy van andere websites kan verschillen van Trademart. 

8.2 Een link naar een website kan niet aanzien worden voor een expliciete goedkeuring van de inhoud van deze website en hierbij kan de correctheid ook niet blijvend gegarandeerd worden. 

Artikel 9 - Cookies 

9.1 Rond het gebruik van cookies verwijzen wij naar de cookie statement van deze website.